Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

Często podczas opracowywania projektu budowlanego, słyszysz o dodatkowych elementach składowych takich, jak np. badania gruntu lub mapa do celów projektowych. Dziś wyjaśnię, czym jest mapa do celów projektowych oraz jak długo jest ważna?

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez uprawnionego geodetę. Służy ona do narysowania przez projektanta zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji. Zagospodarowanie terenu jest częścią składową projektu budowlanego.

Prawne aspekty wykonywania mapy

To, iż mapa jest wymagana, jasno określają przepisy. Prawo budowlane w art. 34 ust. 3 pkt 1 określa: „Projekt budowlany powinien zawierać: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie.” Dodatkowo w par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, znajdziemy zapis: „Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dodatkowo oba zapisy nakazują, aby mapa była aktualna. Tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, kiedy mapa jest aktualna, a kiedy już nie? O tym poniżej.

Okres ważności mapy do celów projektowych

Skąd w ogóle problem ważności mapy? Może być kilka sytuacji. Jedną z nich może być sytuacja, iż projektowany obiekt jest znaczącej skali i samo opracowanie projektu trwa kilka lat. Innym znów przypadkiem może być po prostu sytuacja, w której inwestor wykonał mapę, ale od razu nie przystąpił do opracowania projektu budowlanego. Zajął się tym dopiero później. Jak zatem określić, czy mapa jest jeszcze aktualna czy nie? Przepisy nie określają, że mapa np. po 3 miesiącach jest aktualna, a ta po 4 latach już nie. Przyjmuje się zatem stanowisko iż:  Mapa do celów projektowych jest aktualna do czasu aż nie zmieni się nic na obszarze, który mapa obejmuje. Potwierdzają to wyroki Sądu, np. NSA o sygnaturze II OSK 909/14: „W konsekwencji należy stwierdzić, że mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy) stan rzeczy istniejący na danym terenie. Zachowanie aktualności mapy nie zależy zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego. Ani przepisy prawa, ani względy doświadczenia życiowego nie dają dostatecznych podstaw do konstruowania domniemania, że wyłącznie z uwagi na upływ określonego czasu (np. miesiąca, roku albo dwóch lat) mapa wykorzystana do celów projektowych traci aktualność. Przeciwnie, należy uznać, że dopóki nie uległ zmianie stan faktyczny odzwierciedlony na mapie, tak długo pozostaje ona mapą aktualną w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud.”. 

Podsumowanie

Jak widzisz nigdy nie można stwierdzić, do kiedy mapa będzie ważna, bo nie mamy nigdy pewności, do jakiego czasu nic się nie zmieni na terenie objętym mapą. Zanim zatem zlecisz jej wykonanie zastanów się, czy już jest Ci potrzebna, czy może w późniejszym terminie. Unikniesz konieczności wykonywania jej aktualizacji.

Similar Posts